fbpx

וכשאני לעצמי.. | יעל שיינפלד

הטיפול באדם שמתחת לאגו, עפ"י קוהוט וממשיכי דרכו

פסיכולוגיית  העצמי – פילוסופיה, תיאוריה ופרקטיקה פסיכואנליטית

מקראה לקורס בפסיכולוגיית העצמי

פסיכולוגיית העצמי הינה יצירה תיאורטית וקלינית רחבה ורבת הקף, ששורשיה נטועים היטב במסורת הפסיכואנליטית שקדמה לו  וענפיה המיתמרים לעבר העתיד, משיקים לדיסציפלינות שונות ומקבילות.

הקורס יעסוק בנושאים המרכזיים של פסיכולוגיית העצמי:

  • פסיכולוגיית העצמי במרחב הפסיכואנליטי : מתיאוריות הקונפליקט אל תיאוריות החסך.
  • מושגי היסוד של התיאוריה ואופנות התהוותו בתוך מטריצת הזולתעצמי.
  • שברים ופתולוגיות של העצמי ואופן ריפויין בטיפול הקוהוטיאני.

שימו לב : במהלך השיעורים יתבקשו התלמידים להציג וינייטות רלוונטיות מעבודתם הקלינית שישמשו להעמקת הלמידה, שיעורים 10, 11, 12 יוקדשו להצגות מקרה מסכמות.

בשיעור הראשון ייקבע סדר המציגים.

חומרי הקריאה:

מתיאוריות הדחף אל תיאוריות החסך:

הומינר, ד. (2004) מפירוש להוויה ,עפ"י הרצאה  בשפ"ח ר"ג ובשירות הפסיכולוגי באוניברסיטת ת"א. פירסום וירטואלי:
1.א' פסיכולוגיה עברית
2.א' האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי
3.א' פסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית העצמי

מנרקיסיזם ראשוני אל אהבה וזיקת התהוות

באלינט, מ. (2006) אהבה ראשונית השבר הבסיסי הוצאת עם עובד.

מושג הזולתעצמי

קוגן,ק. (2010) היות זולתעצמי סיפור בראשית, שיחות,כ"ה,(3), 276-282 .

מושג העצמי הבי- פולרי (א')

קוהוט, ה. (2014) העצמי הדו-קטבי, השבתו של העצמי. תולעת ספרים, עמ' 144-158

העצמי הבי פולרי (ב)

קוהוט ה. (2014)  העצמי הדו-קטבי , השבתו של העצמי. תולעת ספרים. עמ' 163-177.

על צורות והתמרות

הומינר, ד.(2009) פסיכולוגיית העצמי במרחב ההתהוות בין מערב ומזרח, שיחות, כ"ד (2)140-146

על  האמפתיה

קוהוט, ה. (2005) תפקידה של האמפתיה בריפוי הפסיכואנליטי, כיצד מרפאת האנליזה? עמ' 232-251

שברים בעצמי וזעם נרקיסיסטי

קוהוט, ה. (2007)  הרהורים על נרקיסיזם וזעם נרקיסיסטי, פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם תולעת ספרים, עמ'  166- 183 (חלק שני של המאמר)

(ישלח במייל)

שברים בעצמי וחווית הבושה

טמיר, י. (2010) הזיקה בין נוכחות מראה לבין חווית הבושה הבטים תיאורטים וטיפוליים, שיחות כ"ד .

(ישלח במייל)

הצגת מקרה

קריאת רשות :

קוהוט, ה.(2014) פירושים והתנגדויות, בתוך: השבתו של העצמי. תולעת ספרים, עמ' 87-92

הצגת מקרה

הצגת מקרה

סיכום ופרידה  

קוהוט, ה.(2007) על ההמשכיות של העצמי וזולתיעצמי של תרבות. בתוך: פסיכולוגיית העצמי וחקר רוח אדם. תולעת ספרים עמ'250-261

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו