fbpx

שלי-שלי, שלך-שלי | ד"ר צמח אסיף

על צרות עין, חמדנות ותיקון. השלכה, הפנמה וטכניקה עפ"י מ' קליין וממשיכי דרכה

ד"ר צמח אסיף

על צרות עין, חמדנות ותיקון. השלכה, הפנמה וטכניקה עפ"י מ' קליין וממשיכי דרכה.

"האנליזה של ילדים צעירים מאוד לימדה אותי שאין צורך דחפי או מצב חרדתי או תהליך מנטלי כלשהם, שאינם מערבים אובייקטים פנימיים או חיצוניים. במילים אחרות, יחסי אובייקט הם מרכז חיי הרגש" (קליין, 1952).

מלאני קליין מציעה תפיסת עולם בסיסית שמפנה תשומת לב לרמות הפרימיטיביות של התפקוד, לחשיבות החוויות הפרה-אדיפליות ומקומה של הפנטזיה הלא מודעת, למניעים הבסיסיים של האדם דרך יצרי החיים והמוות, לחשיבות גילוי וידיעת האמת והמחסומים בפני הידיעה ולמשמעות האהבה והשנאה בחיינו.

קליין התבססה בחשיבה שלה על חומר קליני הלקוח מהחוויה הקלינית הישירה שלה. כך התיאוריה שלה – שכוללת חשיבה, רגישות ובהירות –  מבוססת, נשענת ונובעת מהקליניקה הפסיכואנליטית, זו הקרובה לחוויה ולמקרה הפרטי.

בקורס נכיר את המושגים הבסיסיים של קליין ונחבר אותם לדוגמאות שיובאו על ידי ועל ידי המשתתפים.

מבוא – מי היא מלאני קליין?

דורבן שוקי, מבוא לחשיבה הקלייניאנית. בתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תולעת ספרים, 202. 7-35.

יסודות תפיסת עולמה של קליין.

ענר נעמי, הגישה הקלייניאנית היום. בתוך: חנה סגל, מלאני קליין. עם עובד, 1998. 9-17.

אובייקטים פנימיים.

ברונסטיין קטלינה, מה הם אובייקטים פנימיים? בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 154-173.

הזדהות השלכתית.

בל דייוויד, הזדהות השלכתית. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 174-199.

עמדה פרנואידית-סכיזואידית.

סגל חנה, העמדה הפרנואידית-סכיזואידית. עם עובד, 1998. 100-105.

עמדה דיכאונית.

סגל חנה, העמדה הדיכאונית. עם עובד, 1998. 79-86.

התסביך האדיפלי.

בוסוול ג'יל, תסביך אדיפוס. התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 117-135.

קנאה.

סגל חנה, קנאה והכרת תודה. עם עובד, 1998. 115-122.

סופר אגו.

The new dictionary of Kleinian thought .Routlege, 2011. 147-165.

הסמלה.

סגל חנה, הסמלה. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 200-209.

פנטזיה לא מודעת.

ספיליוס אליזבט בוט, פרויד וקליין – על מושג הפנטזיה. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 46-62.

העברה.

ג'וזף בטי, העברה. בתוך: התיאוריה הקלייניאנית, נקודת מבט בת זמננו. תולעת ספרים, 2008. 239-252.

סיכום חשיבתה של מלאני קליין.

על צרות עין, חמדנות ותיקון.

השלכה, הפנמה וטכניקה עפ"י מ' קליין וממשיכי דרכה.

שיעור 1. מבוא – מלאני קליין ותרומתה לפסיכואנאליזה

שיעור 2. השנים הראשונות (1921-1935) – גילויים מאנליזה של ילדים

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1926). "העקרונות הפסיכולוגים של אנליזה מוקדמת"עמודים 41-52. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

פרק 3. "טכניקת המשחק". עמודים 53-58. מתוך: סגל, ח. (1998). מלאני קליין. תל אביב: עם עובד, 1998.

קריאת רשות:

פרק 4. "פסיכואנאליזה של ילדים". עמודים 59-69. מתוך: סגל, ח. (1998). מלאני קליין. תל אביב: עם עובד, 1998.

שיעור 3. השנים הראשונות (1921-1935) – גילויים מאנליזה של ילדים

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1923). "תפקיד בית הספר בהתפתחות הליבידינלית של הילד". עמודים 45-63. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים, כרך ב. תל אביב: תולעת ספרים, 2013.

קריאת רשות (שאר הפרק):

דניאל, פ. (1992) "אנליזה של ילדים ומושג הפנטזיה הלא מודעת". עמודים 40-52. מתוך: מאמרים קליניים על קליין וביון. תל אביב: מודן הוצאה לאור, 2001.

שיעור 4. השנים הראשונות (1921-1935) – גילויים מאנליזה של ילדים

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1929). "האנשה במשחק של ילדים". עמודים 67-80. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים, כרך ב. תל אביב: תולעת ספרים, 2013.

קריאת רשות:

פיק, א.ב. (1992) "הופעת יחסי אובייקט מוקדמים במסגרת הפסיכואנאליטית". עמודים: 53-66. מתוך:  מאמרים קליניים על קליין וביון. תל אביב: מודן הוצאה לאור, 2001.

שיעור 5. השנים הראשונות (1921-1935) – גילויים מאנליזה של ילדים

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1930). "החשיבות של יצירת סמלים בהתפתחות האני". עמודים 83-103. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים, כרך ב. תל אביב: תולעת ספרים, 2013.

שיעור 6. השנים הראשונות (1921-1935) – גילויים מאנליזה של ילדים

המשך דיון על המאמר "החשיבות של יצירת סמלים בהתפתחות האני".

שיעור 7. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1937). "אהבה, אשמה ותיקון". עמודים 53-76. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

קריאת רשות (שאר הפרק):

בריטון, ר. (1985). "הסיטואציה האדיפלית והעמדה הדפרסיבית". מתוך:  מאמרים קליניים על קליין וביון. תל אביב: מודן הוצאה לאור, 2001.

שיעור 8. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1937). "אהבה, אשמה ותיקון". עמודים 76-93. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

שיעור 9. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1946). "הערות לכמה מנגנונים סכיזואידים". עמודים 177-203. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

קריאת רשות לקראת השיעור:

פרק 9. "העמדה הפרנואידית סכיזואידית". עמודים 100-105. מתוך: סגל, ח. (1998). מלאני קליין. תל אביב: עם עובד, 1998.

שיעור 10. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

המשך דיון על המאמר "הערות על לכמה מנגנונים סכיזואידים".

שיעור 11. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1957). "צרות עין והכרת תודה". עמודים 241-260. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

קריאת רשות לקראת השיעור:

פרק 11. "קנאה והכרת תודה". עמודים 115-122. מתוך: סגל, ח. (1998). מלאני קליין. תל אביב: עם עובד, 1998.

שיעור 12. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

קליין, מ. (1957). "צרות עין והכרת תודה". עמודים 261-283. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

קריאת רשות לקראת השיעור:

פרק 11. "קנאה והכרת תודה". עמודים 115-122. מתוך: סגל, ח. (1998). מלאני קליין. תל אביב: עם עובד, 1998.

שיעור 13. השנים המאוחרות (1935-1960): התגבשות הגישה הקלייניאנית

קריאת חובה לקראת השיעור:

  1. קליין, מ. (1957). "צרות עין והכרת תודה". עמודים 283-304. מתוך: מלאני קליין, כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002.

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו