fbpx

השעה בת ה-50 דקות | מילי רביד

הראיון הקליני | הגב' מילי רביד

מטרת הקורס הינה להקנות מיומנות לניהול ראיון קליני באופן יעיל, מקצועי ואמפתי וכלים לאבחון מצבו של המטופל ולבניית תמונה אישיותית מתוך המידע הנאסף בראיון. 

במהלך הקורס נכיר את  ההיבטים המתודולוגיים, הפרקטיים והתיאורטיים של הראיון הקליני ככלי אבחוני וכחלק מהתהליך הטיפולי. נתוודע לרבדיו המתפתחים והמשתנים של המפגש הטיפולי החל מרגעי היווצרותו בעולמם הפנימי דל המטופל והמטפל, עוד בטרם נפגשו בחדר הטיפולים ועד לרגעי הסיום של הפגישה הראשונה.

יוצג מודל מבני לניהול הראיון הקליני ויידונו בהרחבה הטכניקות השונות אשר תסייענה בהפיכתו של מפגש רגיש וייחודי זה לחוויה חיובית, נעימה ופרודוקטיבית הן עבור המטופל והן עבור המטפל, תנאי בסיסי והכרחי להמשך התהליך הטיפולי. בנוסף יושם דגש על בניית פרופיל תפקודי, רגשי ואישיותי מתוך המידע הנאסף בראיון כולל העמקה תיאורטית בנושאים כגון ארגון אישיות, זיהוי רמת החרדה ודפוסי ההגנה, גוונים של הפרעות אישיות, בחינת סטטוס מנטאלי ועוד.

הקורס ישלב בהרצאות פרונטליות תיאורטיות, תרגול ראיון מלא בפועל והדרכה על הראיונות שהועברו. 

דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות בשיעורים

קריאה של הפריטים הביביליוגרפיים.

השתתפות בהתנסויות ותרגולים במהלך השיעורים.

לשיקול דעת המרצה ינתנו תרגולי בית קצרים. 

השעה בת 50 הדקות – רשימת קריאה

מהות הטיפול הדינאמי

1. מיטשל, ס.(1993). חלק א' – הסיטואציה האנליטית. בתוך פחד ותקווה בפסיכואנליזה. ת"א – תולעת ספרים, 2001. ע"מ 31-98.

​2. ברמן, ע. (2004). הנסיך המאושר, העץ הנדיב: הפנטזיה של הורות כהכחדה עצמית והשלכותיה בטיפול הפסיכואנליטי. שיחות, י"ט, ע"מ 35-43.

​3. Gerson, S. (1996). Neutrality, Resistance and self disclosure in an Intersubjective Psychoanalysis, Psychoanalytic Dialogues, 6(5), 623-645.

הפגישה האנליטית הראשונה – הראיון הקליני

1. אוגדן, ת. (1989) הפגישה האנליטית הראשונה. בתוך: הקצה הפרימיטיבי של חוויה. תל-אביב: עם עובד, 2001.

​2. קלנר, נ. (2009). החוזה הטיפולי בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. בתוך דבשת הגמל, מודן, ע"מ 34-53.

​3. McWilliams, Nancy. (1999). Orientation to Interviewing. In Psychoanalytic Case Formulation. NY: Guilford Press, Pg. 29-47

​4. Gabbard, Glen O. (2005). Psychoanalytic Assessment of the Patient. In Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. 4th ed. Washington D.C.: American Psychiatry Publishing, Pg. 69-92.

מיומנויות לניהול הראיון הקליני

Sommers -Flanagan, J. & Sommers -Flanagan, R. (2003). Basic Attending, Listening, and Action Skills. In Clinical Interviewing. 3rd ed. NJ: John Wiley & Sons, Pg. 53-7

Sommers -Flanagan, J. & Sommers -Flanagan, R. (2003). Directive: Questions & Action Skills. In Clinical Interviewing. 3rd ed. NJ: John Wiley & Sons, Pg. 81-101
Fine. S.F. & Glasser, P.H. (1996). Communication Dynamics Of The Helping Interview. In The First Helping Interview. London: Sage, Pg. 58-78

Sommers -Flanagan, J. & Sommers -Flanagan, R. (2003). An Overview Of The Interview Process . In Clinical Interviewing. 3rd ed. NJ: John Wiley & Sons, Pg. 135-166.

Morrison. J. (1995). Closure. In The First Interview: Revised for DSM-IV. NY: The Guilford Press.Pg. 161-164

כלים לבניית פורמולציה דינאמית – אבחון דינאמי של המטופל

Sommers -Flanagan, J. & Sommers -Flanagan, R. (2003). The Mental Status Examination. In  Clinical Interviewing. 3rd ed. NJ: John Wiley & Sons, Pg. 213-240.

​McWilliams, Nancy. (1999). The Relationship Between Case Formulation and Psychotherapy.  In  Psychoanalytic  Case Formulation. NY: Guilford Press, Pg. 9-28.

​Gabbard, Glen O. (2005). The Theoretical Basis of Dynamic Psychiatry. In Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. 4th ed. Washington D.C.: American Psychiatry Publishing, Pg. 31-68.

​McWilliams, Nancy. (2011). Psychoanalytic  Character Diagnosis . In Psychoanalytic Diagnosis. NY: Guilford Press, Pg. 21-41

​PDM-2 – Psychoanalytic  Diagnostic Manual (2017)  *ישלח במייל 

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו