fbpx

על אי היכולת לשחק | ד"ר דרור גולן וד"ר מרום גורין

המרחב והנוכחות של דונלד וויניקוט וממשיכי דרכו

מטרת הקורס

נקרא ונעמיק בכתביו של ויניקוט ונכיר את מקומם על רצף ההיסטוריה של הפסיכואנליזה הקלסית. כמו כן נתבונן בהיסטוריה האישית של ויניקוט עצמו ובתרומתה לניסוחיו התיאורטיים.

בקריאה ילוו אותנו בעיקר שני ספרים "עצמי אמיתי, עצמי כוזב" ו"משחק ומציאות" מומלץ לרכוש אותם.

תאור הקורס

ויניקוט היה חלוץ בקביעתו שהחוויה הסובייקטיבית מגדירה את הנפש האנושית. עד לזמנו התמקדה הפסיכואנליזה הקלסית במציאות הפנימית  ומולה המציאות החיצונית, ויניקוט מבחין בקיומה של מציאות שלישית ,אותו אזור נפשי שלישי הממוקם בין המציאות הפנימית לחיצונית, ולו הוא קורא "אזור ביניים" או בניסוח מורחב ומאוחר יותר- "מרחב פוטנציאלי".

נעמוד על תרומותיו העיקריות של ויניקוט:

"אין תינוק ללא אם"- על רעיון התלות במשנתו של ויניקוט

 המרחב המעברי – בריאה בתוך קונטקסט

 התהוות ה'עצמי' מתוך רצף ההיות

 תרומתו להבנת הטראומה

 "להישאר חי"!

דרישות הקורס

1. נוכחות והשתתפות בשיעורים 

2. עובדה מסכמת קצרה, במסגרתה יוצג דיון באחד המושגים שנלמדו בקורס מתוך התייחסות אישית למקרה קליני (על מבנה העבודה נדבר במהלך הקורס).

רשימת הקריאה לקורס:

​​וויניקוט, ד.וו. (1956) מושקעות אימהית ראשונית. בתוך: עצמי אמיתי עצמי כוזב. הוצאת עם עובד ת"א, 2009, עמ'149-153

​ויניקוט,ד.וו. (1971) תפקיד הראי של האם והמשפחה בהתפתחותו של הילד. בתוך: משחק ומציאות. הוצאת עם עובד,1996, עמ' 128-134

ויניקוט,ד.וו. (1963 ) היכולת להיות לבד. בתוך: עצמי אמיתי עצמי כוזב. הוצאת עם עובד ת"א, 2009,עמ' 170-177

וויניקוט,ד.וו. (1971)  אובייקטים של מעבר ותופעות מעבר. בתוך: משחק ומציאות. הוצאת עם עובד, ת"א עמ' 35-56

שיחות – דפנה איתן קובובי. מטאפורות כמרחב בטיפול

אובייקטים של מעבר –

אוגדן, ת. (1992) מרחב פוטנציאלי. בתוך: מצע הנפש. תולעת ספרים. תל-אביב.2003, עמ' 161-180

וויניקוט, ד.וו. (1960 ) עיוות האני במונחים של עצמי אמיתי ועצמי כוזב בתוך: עצמי  אמיתי עצמי כוזב. הוצאת עם עובד ת"א, 2009, עמ' 202-213. 
חלק א: עצמי אמיתי

המשך דיון במאמר הנ"ל.
חלק ב': עצמי כוזב

בולס (1987) הפנמה-עקורה

וויניקוט,ד.וו. (1971) השימוש באובייקט והתיחסות באמצעות הזדהויות. בתוך: משחק ומציאות. הוצאת עם עובד,1996, עמ' 106-113

וויניקוט,ד.וו. (1963) פחד מהתמוטטות. בתוך: עצמי אמיתי עצמי כוזב. הוצאת עם עובד, ת"א, 2009 עמ' 291-300

וויניקוט,ד.וו. (1947) שנאה בהעברה נגדית בתוך: עצמי אמיתי עצמי כוזב. הוצאת עם עובד, ת"א, 2009 עמ' 65-75

וויניקוט, ד.וו. (1949) התפקוד המנטלי ויחסו לפסיכה-סומה. בתוך:עצמי אמיתי, עצמי כוזב. הוצאת עם עובד ת"א, 2009, עמ' 78-91

​אוגדן ,ת'. ה'(2001) לקרוא את ויניקוט. בתוך: על אי-היכולת לחלום. הוצאת עם עובד, ת"א 2011 עמ'196-215

מצע הנפש – 'המרחב הפוטנציאלי' – ויניקוט של אוגדן

הזעקה האחרונה שהשתתקה – ויניקוט – ביון – אייגן

The Squiggle game

​​Ogden,T.H.(2001) Reading Winnicott in Conversations at the Frontier of Dreaming. London:Karnac,pp 205-235        

0_היואיל העצמי האמיתי לקום , בבקשה – דיון בסוגיות 'גילוי עצמי' בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

​קריאת רשות:

אוגדן, ת. ה. (2003). מצע הנפש. תל אביב: תולעת ספרים.

אוגדן, ת'. ה' (2001). על אי-היכולת לחלום. תל אביב: עם עובד.

בולאס, כ. (2015). המקראה של כריסטופר בולאס. תל אביב: תולעת ספרים.

גרין, א. (2007). האם המתה. תל אביב: תולעת ספרים.

וויניקוט, ד. ו. (1995). משחק ומציאות. תל אביב: עם עובד.

וויניקוט, ד. ו. (2009).  עצמי אמיתי, עצמי כוזב. תל אביב: עם עובד.

וויניקוט, ד. ו. (1988). הילד, משפחתו וסביבתו. תל אביב: ספרית פועלים.

ויניקוט, ד. ו. (1998). תינוקות ואמותיהן. תל אביב: דביר.

חאן, מ. (2015). מבחר כתבים. תל אביב: תולעת ספרים.

ליטל, מ. א. (2005). חרדות פסיכוטיות והכלה .דיווח אישי על אנליזה אצל ויניקוט . תל-אביב: תולעת ספרים.

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו