fbpx

חדר משלך | אבנר הכהן ויסכה פרידמן


חדר משלך | יסכה פרידמן

סיומי שעות

היעדרות מטיפול כתקשורת באמצעות ה'אין'– שרון שטרסבורג- מאמר בשיחות

הדגם ההתפתחותי של קרנברג

פרויד, ז. (1919). על פתיחת הטיפול. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת"א: עם עובד, 2002.

אוגדן, ת. (1989). הפגישה האנליטית הראשונה. בתוך: הקצה הפרימיטיבי של חוויה. תל-אביב: עם עובד, 2001.

Maroda, K. J. Emotional Engagement and Mutual Influence. In: Psychodynamic Techniques. New York: Guilford, 2010.

המסגרת הטיפולית

ברקן, א., (2002). הרבדים השונים של ה-Setting – או של מי השעון? שיחות, י"ז (1), 39-46.

תודר גולדין, מ. (2012). שתיקת הכספים. שיחות, כ"ו (3), 232-240.

טראומה והחלמה יחסי ריפוי – ג'ודית לואיס הרמן, עמודים 163-187

עיוות האני במונחים של עצמי אמיתי ועצמי כוזב

רענן קולקה – בין טרגיות לחמלה

ג'ודי דיוויס – אובייקטים רעים של מי אנחנו איך שלא יהיה

חני בירן- מיכל ומוכל על פי ביון

משה לנדאו – מחשבות על מיכל ומוכל

ג'ודי דיוויס – מחשבות על תהליך סיום טיפול מפרספקטיבה התייחסותית

שנאה בהעברה נגדית


.

חדר משלך | אבנר הכהן

"…והיום סיפרתי אני לו, והוא ישב לפני, ואינני יודע אם שמע ואם לא שמע ואם שמע אם הקשיב, ואם הקשיב, אם נתן לבו על דברי. ימים באו לעולם, שאדם מדבר עם חברו ודומה לו שחברו שומע ומסופק הוא אם שומע אם אינו שומע".
(שי עגנון, מתוך: בחנותו של מר לובלין)

דרך קריאה של טקסטים מרכזיים, ננסה לחשוב יחד על בנייתו ותיחזוקו של חדר הטיפול שבפנים; על הקשר והחיבור שבין רעיונות תיאורטיים אלה, לבין הדרך האישית בעבודה הקלינית המגבשת את 'חדר-הטיפול'. 

בכל שיעור, תימסר הקריאה לשיעור שלאחריו, מתוך רשימה זו (לא-סופית):

  1. פרויד זיגמונד (1912), עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי. בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי [2002], עמ' 92-98. עם-עובד, תל-אביב. קריאה לקראת השיעור הראשון.
  2. פרויד זיגמונד (1919) ,  על פתיחת הטיפול, בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. ת"א: עם עובד, 2002.
  3. הרמן ג'ודית (1992), יחסי ריפוי. בתוך: טראומה והחלמה [1994], עמ' 163 – 187. עם עובד, תל אביב.
  4. אוגדן תומס (1989), הפגישה האנליטית הראשונה. בתוך: הקצה הפרימיטיבי של החוויה, עמ' 128-143. עם-עובד, תל-אביב. 
  5. טריאסט יוסי (2011), בין "חוק" ל"חיק": הרהורים על משמר הגבול וסוגיות של הכלה. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך  https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2622
  6. ויניקוט דונלד (1963), לתקשר ולא לתקשר. בתוך: עצמי אמיתי, עצמי כוזב [2009], עמ' .33-249, עם-עובד, תל-אביב.
  7. קולקה רענן (2005), בין טרגיות לחמלה. בתוך: קוהוט היינץ (1983), כיצד מרפאת האנליזה? [2005], עמ' 13-52. עם-עובד, תל-אביב.
  8. ארון לואיס (1990), האופן בו חווה המטופל את הסובייקטיביות של האנליטיקאי. בתוך: מיטשל, ס., ארון, ל., (עורכים) פסיכואנליזה התייחסותית: צמיחתה של מסורת. [2013], עמ' 300-326. תולעת-ספרים, תל-אביב.

קריאה:
שיעור ראשון: קולקה – בין טרגיות לחמלה

מעוניינים לשמוע על תוכניות הלימוד שלנו? השאירו פרטים או התקשרו